Rejestracja on line




 

Referaty

Referaty, które uzyskają pozytywne recenzje oraz zostaną zaprezentowane podczas konferencji zostaną opublikowane w "Problems of Tourism and Recreation" (4 pkt. MNiSW) wydanych przez Wydawnictwo Grupy Uczelni Vistula (rok wydania: 2017).

Ważne terminy

Przesłanie abstraktu (streszczenia) – do 21.08.2017
Przesłanie pełnego referatu – do 30.09.2017

ZARÓWNO ABSTRAKT JAK I REFERAT POWINNY BYĆ NAPISANE W JĘZYKU ANGIELSKIM!

W celu usprawnienia procesu wydawniczego prosimy o zastosowanie się do poniższych wytycznych:

    1. Streszczenie

Autorzy proszeni są o zgłaszanie streszczeń zgodnie z tematami sympozjum. Streszczenie powinno być napisane w języku angielskim w formacie MS Word, nie więcej niż 250 słów. Wszystkie streszczenia powinny zawierać:

 • Tytuł
 • Autor(zy): Dane kontaktowe autora obejmujące: imię i nazwisko, organizację/firmę, telefon/fax, e-mail i pełen adres
 • Słowa kluczowe: Max. 5 słów kluczy
 • Krótkie streszczenie z wyszczególnieniem problemu, który ma być omawiany
 • Cele pracy prezentowanej w referacie
 • Należy krótko opisać zastosowaną metodologię, dzięki której zrealizowano wyznaczone cele
 • Krótki opis wyników badań.

    2.  Pełny referat

Artykuł powinien być napisany w języku angielskim. 

I. Objętość artykułu – do 25 000 znaków ze spacjami

II. Praca powinna być napisana w edytorze Microsoft Word. Układ strony:

 • Wszystkie marginesy 2,5 cm
 • Interlinia 1,5 pkt.
 • Czcionka:

Tytuł pracy: POGRUBIONE WERSALIKI, 16 pkt, Times New Roman CE

Tekst zasadniczy: 12 pkt, Time New Roman CE

Przypisy dolne: 10 pkt, Times New Roman CE

III. Układ referatu:

 • Tytuł/stopień naukowy
 • Imię i nazwisko autora
 • Afiliacja (uczelnia i miasto, wydział, katedra)
 • Kontakt (e-mail, telefon kontaktowy)

IV. Rysunki sporządzone w jednym w powszechnie dostępnych programów graficznych. Preferowany: Corel (rysunki), Excel (wykresy). Opis rysunku powinien zawierać kolejny numer (np. Rys. 3), tytuł oraz źródło. Oryginały rysunków załączone w odrębnych plikach graficznych.

V. Dopuszczalne formy cytowania:

 • Inicjał imienia, nazwisko, w nawiasie rok wydania, np.: J. Kowalski (2000),
 • W nawiasie tylko nazwisko i rok wydania, np. (Kowalski, 2000)

VI. Bibliografia umieszczona na końcu za tekstem zasadniczym napisana wg tzw. systemu harwardzkiego, numerowana w porządku alfabetycznym.

O przyjęciu pracy do druku decyduje Komitet Organizacyjny Sympozjum oraz pozytywna opinia recenzenta.

Organizator sympozjum nie narzuca ściśle określonego układu artykułu, zastrzega sobie jednak prawo do technicznych zmian zmierzających do ujednolicenia formy prac.

Organizatorzy

   

 


Partnerzy

   







 
 

 

DATA I MIEJSCE

12 września 2017 r. 

Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji
ul. Stokłosy 3 | 02-787 Warszawa

www.sgtir.edu.pl

MONOGRAFIE DO POBRANIA

PEMES 2015

 

PEMES 2014